Protokoll Årsmöte 2014

Protokoll fört vid Årsmöte 2014-03-15 kl. 14

Plats: Studiefrämjandets lokal vid torget i Svenstavik

Närvarande: Miriam Schenk, Karin Jirdén, Michael Winqvist, Diana Fernlund, Britt Jakobsson, Helena Åsasdotter Jönsson, Bertil Sivertsson.

 1. Mötet öppnades av Miriam.
 2. Fråga om mötet behörigen utlysts. Kallelse sändes per epost av Miriam och brev av Diana (till dem som ej har epost) en månad före mötet. Mötet godkände kallelsen.
 3. Till ordförande vid stämman föreslogs och utsågs Bertil.
 4. Till sekreterare för stämman föreslogs och utsågs Diana.
 5. För justering av protokollet utsågs Britt och Karin.
 6. Röstlängd enligt närvarande ovan.
 7. Verksamhetsberättelsen upprättad av Miriam gicks igenom och undertecknades av de ledamöter som var närvarande. Berättelsen lades till handlingarna
 8. Ekonomisk rapport presenterades av Miriam. Av tillgångarna 6000 kr förbrukades 3247 kr, kvar 2752 att överföra till löpande räkning.
 9. Revisorernas berättelse lästes upp av Bertil, allt i god ordning, revisorerna rekommenderar att styrelsen ges ansvarsbefrielse för det gångna året.
 10. Mötet gav ansvarsfrihet och godkände att överskott förs i löpande räkning.
 11. Verksamhetsplan diskuterades, bord vid älghälga, deltaga i länsstämma och andra aktiviteter som Naturskyddsföreningen ordnar, miljövänliga veckan i maj, utveckling av nya hemsidan (kontakt med Facebook, kalender mm), bevaka fiskodling, torvbrytning och stötta motstånd mot gruvor i alunskiffer. Styrelsen gavs uppdraget att vidareutveckla verksamhetsplanen vidare. Exempelvis ordna utflykter av olika slag.
 12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. Stadgarna säger minst 5. Mötet beslöt att vi ska ha 6 ledamöter det här året.
 13. Val av ordförande. Två förslag framfördes, rullande ordförandeskap eller välja Diana, som åtog sig det. Mötet valde rullande. För att få en förbättring av arbetet beslöts att varje vid styrelsemöte beslutas vem som ska leda nästa möte, samt tidpunkt för nästa möte. Mötet valde rullande ordförandeskap.
 14. Val av styrelseledamöter, omval för 2 år av Diana och Miriam, nyval  för två år av Helena. Omval för suppleant, Karin, för 2 år.
 15. Val av revisorer: Mötet förslog omval av Bertil och Christa Forsström, vilka valdes.Bertil avslutade mötet.
 16. Bertil avslutade mötet.

protokollet undertecknat av

Bertil Sivertsson, mötesordf                                      Diana Fernlund, sekr

Britt Jakobsson                                                            Karin Jirdén